20050207  

 

 

 

     
         โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
清邁慈濟學校

ระเบียบการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

                      佛曆二五六三學年度招生簡章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 4 ธันวาคม 2562

請於二五六十二日起至佛曆二五六年三月十一日前報名

                253 หมู่ 16 บ้านปางผึ้ง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

                     Tel: (053)382026 ต่อ 106 Fax: (053)383059

Text Box: กรุณาศึกษารายละเอียดระเบียบการให้ชัดเจน 

 

 


>> การจัดการศึกษาของโรงเรียนฉือจี้    

>> จำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร   

>> กลุ่มเป้าหมายที่รับสมัคร

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร   

>> ค่าใช้จ่ายในการสมัคร   

>> เอกสารประกอบการสมัคร  

>> การเข้าพักในหอพัก

>> กำหนดการรับสมัคร  

>> การทดสอบ

>> การมอบตัวนักเรียนใหม่

>> ข้อควรปฏิบัติในการเข้าสอบ

>> ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน

 

1.   การจัดการศึกษาของโรงเรียนฉือจี้ 教育宗旨

โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ยึดหลักพรหมวิหารสี่ คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  เคารพในชีวิต  ศรัทธาในมนุษย์เป็นเป้าหมาย
ปลูกฝังจริยธรรมของฉือจี้ที่เน้นการมีคุณธรรมจริยธรรม กิริยามารยาทงดงาม รู้จักให้เกียรติ ร่วมมือ และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมด้วยทัศนคติที่ดี คือ
รู้เคารพ  รู้บุญคุณ    รู้รัก  รู้อาทร ด้วยใจจริง สร้างเสริมนักเรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถ
ในด้านภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ  โดยประพฤติตนด้วยความสำนึกคุณ มีความเคารพและเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตา

以慈悲喜捨之精神陶冶青少年身心,落實生活的教育、做人的規矩、人文的涵養,奠定正確人生理念與
積極奮發的價值觀,並培養具備泰、中、英語能力及具有感恩、尊重、大愛胸懷的優秀學子。

 

 

2. จำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร 招生人數

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครนักเรียน 4 ห้องเรียน ชาย หญิง ห้องละ 35 คน รวม 140 คน

 小學一年級四班,每班三十五人,計一百四十人,男女兼收

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครนักเรียน 4 ห้องเรียน ชาย หญิง ห้องละ 35  คน รวม 140 คน

  國中一年級四班,每班三十五人,計一百四十人,男女兼收

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครนักเรียน 4 ห้องเรียน ชาย หญิง ห้องละ 35  คน รวม 140 คน

  高中一年級四班,每班三十五人,計一百四十人,男女兼收

          เปิดรับสมัคร 4 แผนการเรียน高中一年級,招收四個學程如下:ได้แก่

          1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์               自然數學學程

2. แผนการเรียน ศิลป์ – ธุรกิจ                     文組商業學程

                   3. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ                       文組英文學程

                   4. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน                     文組中文學程

                - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 เปิดรับสมัครนักเรียน ตามจำนวนที่ไม่

            ครบของห้องเรียน

            招收轉學生:小學二至五年級、國中二年級、高中二年級

 

 

3. กลุ่มเป้าหมายที่รับสมัคร 招收對象

          ผู้ที่เห็นชอบกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมของ “ฉือจี้” และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

อีกทั้งปฏิบัติตนตามศีล 10 ของฉือจี้ดังนี้  認同慈濟人文辦學理念者,以及遵守慈濟十戒者:

          1.   ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต    不殺生           

          2.   ไม่ลักเล็กขโมยน้อย     不偷盜
                  
3.   ไม่ประพฤติผิดในกาม不邪淫        

          4.   ไม่พูดปดมดเท็จ   不妄語
                  
5.   ไม่ดื่มสุรา不喝酒
                  
6.   ไม่สูบบุหรี่  ไม่เสพยาเสพติด  ไม่เคี้ยวหมาก  不抽菸、不吸毒、不嚼檳榔
                  
7.   ไม่เล่นการพนัน ไม่ฉกฉวยโอกาส  不賭博、不投機取巧
                  
8.   เคารพกฎจราจร遵守交通規則
                  
9.   กตัญญูต่อบุพการี สีหน้าและวาจานอบน้อม   孝順父母、調和聲色
                  
10.  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและเดินขบวนประท้วง 不參與政治活動、示威遊行

 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร  報名資格

4.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  小學一年級

                   - เกิดก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย

                     佛曆二五五年五月一日前出生或幼稚園畢業者

                   - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

                     身體健康者

4.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-5   小學二至五年級轉學生

                   - สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2  3  4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

                       กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2  3  4   ปีการศึกษา 2562

            完成小學1,2,3,4年級學業或正就讀二五六學年度1,2,3,4年級之小學生

                   - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

                     身體健康者

4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 國中一年級

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษา

   อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

              小學六年級或同等學歷畢業,或於二五六學年度就讀六年級者

- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง

                  身體健康、品行優良

4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   國中二年級轉學生

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษา

  อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

              完成國中1年級學業或於二五六學年度就讀國中1年級者

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

                     身體健康者

          4.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 高中一年級              

               เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  高中一年級報名資格

               4.4.1. ได้คะแนนเฉลี่ย 5  ภาคเรียน  ( ม.1 ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า   2.50

                        國一至國三上學期之五學期總平均2.50以上

4.4.2. มีความประพฤติเรียบร้อย  โดยได้รับการรับรองจากครูประจำชั้น  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม นักเรียนหรือผู้อำนวยการ

                                   品行好,需經導師及學務主任或校長給予證明

               4.4.3. เป็นผู้ที่เสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม

                            樂於服務者

         4.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 高中二年級轉學生

               4.5.1. ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ไม่ต่ำกว่า   2.50

                        高一學年總平均2.50以上

4.5.2. มีความประพฤติเรียบร้อย  โดยได้รับการรับรองจากครูประจำชั้น  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม นักเรียนหรือผู้อำนวยการ

                                   品行好,需經導師及學務主任或校長給予證明

               4.5.3. เป็นผู้ที่เสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม

                            樂於服務者

          4.6 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป ต้องผ่านการตรวจปัสสาวะโดยฝ่ายพัฒนานักเรียน

                โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

                       備註:報考本校初中學 一年級以上之考生需接受本校尿液篩檢。

 

5. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 報名費用

          5.1 ค่าเอกสารใบสมัคร    50   บาท 甄試報名表 50

          5.2 ค่าตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 100 บาท (เฉพาะผู้สมัครตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป)

     尿液篩檢費 100 (報考初中一年級以上之考生)   

 

6. เอกสารประกอบการสมัคร 報名繳交證件

6.1   ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ (本校報名表(填妥完整)

6.2   รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป六個月內一吋半近照四張(著學校制服)

6.3   สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 出生証影本1

6.4      สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีถ่ายบัตรประชาชนแล้ว) บิดา และมารดา จำนวนคนละ 1 ฉบับ  學生(如有)以及父母親之身份證影本各1

6.5   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จำนวน 1 ฉบับ  學生及父母戶口謄本各1

6.6   ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) หรือ ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน 學生在學證明及操行證明

6.7   ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้นไป) 最新版成績單(報考小學二年級以上考生需檢附)

6.8   หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ สกุล อย่างละ 1 ฉบับ 更改姓名證明書(如有)

                                               

7. การเข้าพักในหอพัก住宿資格

-           ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความประสงค์เข้าพักในหอพักด้วยตนเอง  และต้องสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของหอพักได้เท่านั้น

 招收有意願申請並願意遵守本校住宿規範之國、高中學生

-           ผ่านการสัมภาษณ์และพิจารณาจากทางโรงเรียน 經過本校面試通過者

 

8. กำหนดการรับสมัคร 甄試流程表

วัน/เดือน/ปี 日期

รายละเอียด 內容

1 ต.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562

 เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  ในระดับชั้น ป.1, .1 และ ม.4接受報名

6 ธ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 準考名單放榜

7 ธ.ค. 2562

สอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนต่อ 入學甄試

(เวลา 15.30 น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา本校於當天下午15.30公告中學面試名單)

8 ธ.ค. 2562

-สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา 中學部學生及家長面試

-สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ประสงค์เข้าพักในหอพักเป็นกรณีพิเศษ 住宿生家長及學生面試

11 ธ.ค. 2562

ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ 公告錄取名單

17-18 ธ.ค. 2562

รายงานตัวนักเรียนใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา新生報到、繳費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ***หมายเหตุ備註***

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับมัธยมศึกษาผ่านทางเว็บไซต์  http://www.tzuchi.ac.th/

  中學部面試名單將於本校網頁公告http://www.tzuchi.ac.th/

 

9. การทดสอบ 甄試內容

     การทดสอบเตรียมความพร้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  小學一年級新生

วันที่日期

เวลา 時間

นาที

วิชา科目

7 ธ.ค. 2562

07.30 08.00 น.

30

ลงทะเบียน 報到

08.30 09.30 น.

60

สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 基礎測驗

08.30 09.30 น.

 

09.40 - 12.00 น.

60

 

-

-  ผู้ปกครองเข้ารับฟัง แนวทางการจัดการศึกษาของฉือจี้ 

ณ หอประชุมตึกวัฒนธรรม 家長於本校演議廳參加「慈濟辦學理念」講座

-  สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน面試(家長及學生)

-  กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว 親子互動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5

小學二~五年級轉學生

วันที่日期

เวลา 時間

นาที

วิชา科目

7 ธ.ค. 2562

07.30 08.00 น.

30

ลงทะเบียน 報到

08.30 09.30 น.

60

สอบวัดความรู้พื้นฐาน   

วิชาภาษาไทย  泰文        วิชาคณิตศาสตร์ 數學

วิชาวิทยาศาสตร์自然      วิชาสังคมศึกษา  社會 

วิชาภาษาอังกฤษ 英文     วิชาความรู้ทั่วไป 一般常識測試

วิชาภาษาจีน中文 

08.30 09.30 น.

 

09.40 - 12.00 น.

60

 

-

-  ผู้ปกครองเข้ารับฟัง “แนวทางการจัดการศึกษาของฉือจี้” 

   ณ หอประชุมตึกวัฒนธรรม 家長於本校演議廳參加「慈

    濟辦學理念」講座

-  นักเรียนสัมภาษณ์ภาษาจีน (นักเรียนที่สอบชั้น ป.4 เป็นต้นไป)

    中文口試

-  สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน   面試(家長及學生)

-  กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว 親子互動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 國中部

 

วันที่日期

เวลา 時間

นาที

วิชา科目

7 ธ.ค. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.30 08.00 น.

30

ลงทะเบียน 報到

08.30 10.30 น.

120

สอบวัดความรู้พื้นฐาน   

วิชาภาษาไทย  泰文     วิชาคณิตศาสตร์ 數學

วิชาวิทยาศาสตร์自然    วิชาสังคมศึกษา  社會 

วิชาภาษาอังกฤษ 英文   วิชาความรู้ทั่วไป 一般常識測試

วิชาภาษาจีน中文 

08.30 10.30 น.

 

120

- ผู้ปกครองเข้ารับฟัง “แนวทางการจัดการศึกษาของฉือจี้”

  ณ หอประชุมตึกวัฒนธรรม家長於本校演議廳參加「慈

  濟辦學理念」講座

10.40 – 12.00 น

-

- สอบสัมภาษณ์ภาษาจีน中文口試(非本校學生)

- นักเรียนตรวจปัสสาวะ 尿液篩檢

10.30 12.00 น.

-

- สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง面試(家長及學生)

 

การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 高中部

 

วันที่日期

เวลา時間

แผนการเรียน

วิทย์ คณิต

自然數學學程

ศิลป์-อังกฤษ

文組英文學程

ศิลป์-จีน(A-B)

文組中文學程

ศิลป์-ธุรกิจ

文組 ─商業學程

7 ธ.ค. 2562

07.30 08.00 น.

ลงทะเบียน 報到

 

08.30 11.30 น.

(นักเรียน)

ภาษาไทย  泰文

คณิตศาสตร์  數學

 วิทยาศาสตร์ 自然  

 

ภาษาไทย  泰文

สังคมศึกษา  社會

ภาษาอังกฤษ 英文

ภาษาไทย  泰文

สังคมศึกษา  社會

ภาษาจีน(A)中文

ภาษาจีน(B)中文

ภาษาไทย  泰文

สังคมศึกษา  社會

ความรู้พื้นฐาน基本知識

  -เกษตร農業

  -คหกรรม烹飪

  -คอมพิวเตอร์電腦

08.30 10.30 น.

(ผู้ปกครอง)

- ผู้ปกครองเข้ารับฟัง แนวทางการจัดการศึกษาของฉือจี้  ณ หอประชุมตึก

  วัฒนธรรม 家長於本校演議廳參加「慈濟辦學理念」講座

11.30 – 12.00 น.

- สอบสัมภาษณ์ภาษาจีน中文口試(非本校學生)

- นักเรียนตรวจปัสสาวะ尿液篩檢

10.30 12.00 น.

- สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง面試(家長及學生)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. การมอบตัวนักเรียนใหม่ (กรณีผ่านการทดสอบแล้ว) 報到、繳費及量制服 (錄取後)

 

รายงานตัว ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าแบบเรียน วัดตัว พร้อมทั้งชำระค่าเครื่องแบบนักเรียน 

          報到、繳學費、課本費、量訂制服及繳制服費

                   - วันที่  17-18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ตึกอำนวยการ

           - 二五六一年十二月十七日早上八時至下午十六時

 

10.1 เอกสารการมอบตัวนักเรียนใหม่ 新生繳交文件

10.1.1 ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียน 本校註冊表

10.1.2 รูปถ่ายขนาด 3X4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

       六個月內一吋半近照四張(著學校制服)

10.1.3 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เอกสารดังแนบ 學費見附件

10.2           การมอบตัวของนักเรียนหอพัก 住宿生報到程序

10.2.1     ดำเนินการกรอกใบขออนุญาตเข้าพักในหอพักอย่างสมบูรณ์  繳交住宿申請表

10.2.2     ชำระค่าใช้จ่ายของหอพักที่ห้องธุรการ ดังนี้ 繳交住宿費

-ค่าประกันของเสียหาย  2,000 บาท (ผู้ปกครองเก็บใบเสร็จไว้เพื่อรับเงินประกันคืน เมื่อ

 ออกจากหอพัก ในกรณีที่ทำทรัพย์สินเสียหาย จะถูกหักเงินส่วนนี้ออกไปตามจำนวนเงินที่

 ทรัพย์สินเสียหาย)  修繕保證金2,000(請家長保管好收據,

退宿時將憑收據退回保證金,如有公物毀損將按實際金額從中扣除)

 

                   ค่าหอพักชำระเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละ 20,250  บาท住宿費一學期20,250

 

11.  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นต้องลงทะเบียน

      เข้าค่ายโครงการค่ายวิชาการและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

      (ค่าลงทะเบียนค่ายวิชาการและอบรมคุณธรรมจริยธรรมฉือจี้ 1,800 บาท)

 

      小學一年級、國中一年級、高中一年級新生以及各年級轉學生必須於256339日至43

參加本校暑期輔導。(暑期輔導費1,800泰銖)

 

12. นักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563  

     國中、高中新生必須於2563511-12參加慈濟生活營。

 

13. ข้อควรปฏิบัติในการเข้าสอบ 考試注意事項

13.1 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในการสอบให้พร้อม 備齊相關文具

13.2 เตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้พร้อม หากไม่มีบัตรจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

         攜帶准考證無准考證者一律不得入考

     13.3 ตรงต่อเวลา 遵守時間

     13.4 การแต่งกาย 服裝規定

             13.4.1 นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น  學生一律穿著制服

             13.4.2 ผู้ปกครองแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 陪同家長請穿著整齊

     13.5 เนื่องจากบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ รับประทานอาหารมังสวิรัติ ขอความร่วมมือจาก

            นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่

            อาหารมังสวิรัติเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

本校校區一律素食,考生及家長不得攜帶葷食進入本校

*         ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 相關費用如有變更恕不事前告知

**        สำหรับนักเรียนใหม่ให้เตรียมเอกสารการจบจากสถานศึกษาเดิมมาให้ครบในวันเปิดภาคเรียน

             新生務必在新學年開學年前繳齊所有相關文件

***       ข้าราชการสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้公務員子女可於公家單位申請學費補助

 

   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 小學一年級

ที่

รายการ 項目

ภาคเรียนที่ 1

上學期

ภาคเรียนที่ 2

下學期

ตลอดปีการศึกษา

整學年

1

ค่าธรรมเนียมการเรียน

學費

2,672

2,671

5,343

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  學雜費

 

2

ค่าอาหารกลางวัน

午餐費

3,500

3,500

7,000

3

ค่าสนับสนุนคอมพิวเตอร์และดนตรี

電腦及音樂實習費

750

750

1,500

4

ค่าบำรุงห้องศูนย์การเรียนรู้  

學習資源中心維護費

200

200

400

5

ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ

特殊學習活動費

250

-

250

6

ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน

健康檢查費

150

-

150

7

ค่าแบบรายงานตัวประจำนักเรียน/สมุดสื่อใยรัก

學習成績記錄簿及家庭聯絡簿

282

-

282

8

ค่าแบบฝึกหัดเสริมหลังเรียน

講義費

800

-

800

9

ค่าบัตรประจำตัว 

學生證

100

-

100

10

ค่าประกันอุบัติเหตุ

意外保險費

200

-

200

11

ค่าประกันของเสียหาย

維修保證金

200

-

200

12

ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ 

外文學習費

500

500

1,000

13

ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครู

家長教師會費

100

-

100

รวมเงิน

7,032

4,950

11,982

รวม  合計

9,704

7,621

17,325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ค่าชุดนักเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชำระต่างหาก

        制服、課本及相關用品另計。

      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 中學一年級

 

ที่

รายการ 項目

ภาคเรียนที่ 1

上學期

ภาคเรียนที่ 2

下學期

ตลอดปีการศึกษา

整學年

1

ค่าธรรมเนียมการเรียน

學費

2,381

2,381

4,762

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  學雜費

 

2

ค่าอาหารกลางวัน

午餐費

4,000

4,000

8,000

3

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

電腦實習費

1,000

1,000

2,000

4

ค่าแบบรายงานตัวประจำนักเรียน/สมุดสื่อใยรัก

學習成績記錄簿及家庭聯絡簿

320

-

320

5

ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน

健康檢查費

150

-

150

6

ค่าแบบฝึกหัดเสริมหลังเรียน

講義費

1,200

-

1,200

7

ค่าบริการศูนย์การเรียนรู้

學習資源中心維護費

600

-

600

8

ค่าประกันอุบัติเหตุ

意外保險費

200

-

200

9

ค่าประกันของเสียหาย

維修保證金

200

-

200

10

ค่าบัตรประจำตัว

學生證

100

-

100

11

ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครู

家長教師會費

100

-

100

12

ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ  

外文學習費

500

500

1,000

รวมเงิน

8,370

5,500

13,870

รวม  合計

10,751

7,881

18,632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ค่าชุดนักเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชำระต่างหาก

    制服、課本及相關用品另計。

   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 高中一年級

ที่

รายการ 項目

ภาคเรียนที่ 1

上學期

ภาคเรียนที่ 2

下學期

ตลอดปีการศึกษา

整學年

1

ค่าธรรมเนียมการเรียน

學費

2,216

2,216

4,432

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ學雜費

 

2

ค่าอาหารกลางวัน

午餐費

4,000

4,000

8,000

3

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

電腦實習費

1,000

1,000

2,000

4

ค่าแบบรายงานตัวประจำนักเรียน/สมุดสื่อใยรัก

學習成績記錄簿及家庭聯絡簿

320

-

320

5

ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน

健康檢查費

150

-

150

6

ค่าแบบฝึกหัดเสริมหลังเรียน

講義費

1,200

-

1,200

7

ค่าบริการศูนย์การเรียนรู้

學習資源中心維護費

800

-

800

8

ค่าประกันอุบัติเหตุ

意外保險費

200

-

200

9

ค่าประกันของเสียหาย

維修保證金

200

-

200

10

ค่าบัตรประจำตัว

學生證

100

-

100

11

ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครู

家長教師會費

100

-

100

12

ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ 

外文學習費

500

500

1,000

 

รวมเงิน

8,570

5,500

14,070

 

รวม  合計

10,786

7,716

18,502

   

ค่าชุดนักเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชำระต่างหาก

制服、課本及相關用品另計。