วิสัยทัศน์ของฝ่ายจริยธรรม 

     ศึกษามุ่งเน้นปลูกฝังการปฏิบัติตนตามจริยธรรมฉือจี้ จริยธรรมไทยและสากล  เพื่อนำไปสู่การเป็นแบบอย่างความเป็นมนุษย์    ถึงพร้อมมารยาทที่ดีงาม     และความมีระเบียบวินัย

พันธกิจของฝ่ายงานจริยธรรม 

    1. การศึกษามุ่งเน้นปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมฉือจี้ เช่น จิ้งซืออวี่           จัดดอกไม้  ชงชา  ภาษามือและระเบียบวินัยด้านการดำเนินชีวิต

    2. การศึกษามุ่งเน้น  ปลูกฝังการเป็นผู้ให้ และมีจิตอาสา

    3. ปลูกฝังให้รู้จักเคารพชีวิต

    4. การศึกษายึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา  อุเบกขา

    5. ปลูกฝังจริยธรรมของฉือจี้ที่เน้น การมีคุณธรรม กริยามารยาทงดงาม รู้จักให้เกียรติ ร่วมมือ         และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสันติสุข

    6. มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้อื่น "รู้เคารพ รู้บุญคุณ รู้รัก รู้อาทร" ด้วยใจจริง

    7. ผู้ปกครองและชุมชนมีความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

 

งานจริยธรรมฉือจี้

 

   1.      วางแผนและดำเนินงานกิจกรรมจริยธรรมฉือจี้ประจำปี

 

   2.      จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ทั้งด้านเอกสาร  ภาพนิ่ง   และภาพเคลื่อนไหว

 

   3.      จัดทำระเบียบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจริยธรรมฉือจี้

 

   4.      จัดทำ  รวบรวม  เผยแพร่  ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจริยธรรมฉือจี้

 

   5.      จัดทำทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับงานจริยธรรมฉือจี้

 

   6.      ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรฉือจี้  และหน่วยงานภายนอก

 

   7.      เป็นประธานการประชุมในฝ่ายงานจริยธรรมฉือจี้

 

  8.      จัดอบรม  สัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมฉือจี้

 

  9.      สร้างบรรยากาศจริยธรรมฉือจี้ภายในโรงเรียน

 

  10.     ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจริยธรรมฉือจี้

 

  11.     วางแผนและดำเนินการด้านจิตอาสาแก่นักเรียนและคณะครู 

   อบรม สั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรมของฉือจี้ การจัดดอกไม้ การเสริฟน้ำชาสำนึกคุณ โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรม สั่งสมประสบการณ์ จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน