ฝ่ายธุรการ 

   

ติดต่องาน รับสมัคร - รายงานตัว - รับชำระค่าเทอม นักเรียนใหม่  จำหน่ายอุปกรณ์ เสื้อผ้าชุดนักเรียน   และให้บริการงานด้านการถ่ายเอกสารสำหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน ดูแลงานด้านอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียน

 

               หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ๑.      ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน

      ๒.      วางแผนและดำเนินการตามแผนงาน

      ๓.      เป็นประธานในการประชุมฝ่ายธุรการ

      ๔.      พิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

      ๕.      ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

      ๖.      ติดตาม  ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ

      ๗.      ตรวจสอบงบประมาณของฝ่ายธุรการ

      ๘.      ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย