ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน

ฝ่ายพัฒนานักเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.      จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักเรียน

2.      จัดทำระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนานักเรียน

3.      พิจารณาระเบียบฝ่ายพัฒนานักเรียน

4.      วางแผนและพัฒนาด้านการดำเนินชีวิตของนักเรียน

5.      วางแผนการตรวจตรา ด้านความสะอาดเรียบร้อย และความปลอดภัย ของนักเรียน

6.      สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง

7.      ดำเนินการด้านสัมพันธ์ชุมชนและชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

8.      เป็นประธานในที่ประชุมฝ่ายพัฒนานักเรียน   ส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมครูประจำชั้น

9.      ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินและการพัฒนาครูด้านการดำเนินชีวิตของนักเรียน

10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่สร้างสรรค์

11.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ารับการอบรม สัมมนา  เพื่อพัฒนาบุคลากรในฝ่ายทั้งภายในและภายนอก

12.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำบุคลากรในฝ่ายพัฒนานักเรียน

13.  นิเทศและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในฝ่ายพัฒนานักเรียน

14.  ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายพัฒนานักเรียน

15.    ติดตามและตรวจสอบงานดำเนินชีวิต

16.    ติดตามและตรวจสอบงานสุขภาพและโภชนาการ

17.    ติดตามและตรวจสอบงานกิจกรรมนักเรียน

18.    รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักเรียนต่อผู้อำนวยการ

19.   รับผิดชอบงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย