ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ ดูแลงานด้านหลักสูตรการสอน งานทะเบียนและวัดผล และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

2.   วางแผนพัฒนาเป้าหมายการเรียนการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั้น

3.   วางแผนการจัดการเรียนการสอน   (รวบรวม และตรวจสอบแผนการสอน) 

4.   พิจารณาอนุมัติระเบียบฝ่ายวิชาการ

5.   วางแผนและประสานงานด้านการจัดห้องเรียน

6.   วางแผนการตรวจสอบการบ้าน

7.   เป็นประธานในที่ประชุมฝ่ายวิชาการ   ส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมกลุ่มสาระ

8.   พัฒนาหลักสูตร

9.    แต่งตั้งกรรมการ  การรับสมัครนักเรียนใหม่   

10.   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประเมินและการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน

11.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์

12.   ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ารับการอบรม สัมมนา  ทั้งภายในและภายนอก

13.   เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน

14.   การนิเทศและติดตามการเรียนการสอน

15.   ประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้สอน

16.   ติดตามและตรวจสอบงานทะเบียน

17.   ติดตามและตรวจสอบงานวัดและประเมินผล

18.   ติดตามและตรวจสอบศูนย์การเรียนรู้

19.   อนุมัติผลการเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการเรียนการสอนต่อผู้อำนวยการ

20.   รับผิดชอบงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

     ฝ่ายวิชาการ ประกอบ ด้วย

  1. งานทะเบียนและวัดผล 
  2. งานหลักสูตร(ประถม)
  3. งานหลักสูตร(มัธยม)