ฝ่ายวิจัยและแผน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน

2.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและวิจัย

3.ร่วมวางแผนบริหารจัดการองค์กร  แผนอัตรากำลังและ แผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

4. ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณแก่ฝ่ายงานของโรงเรียน

5.จัดทำระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

6.เป็นประธานในที่ประชุมฝ่ายแผนงานและวิจัย   ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้อง

7.ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ

8.นิเทศ  ติดตาม รวบรวมและประเมินผล กิจกรรม / โครงการ และการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ    

9.ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

10.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

11.ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในฝ่ายทั้งภายในและภายนอก

12.ส่งเสริมและสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

13.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่บุคลากรในฝ่าย

14.ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายแผนงานและวิจัย

15.รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานต่อผู้อำนวยการ

16.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ของฝ่าย  :: แผนงานมีระบบ ครบด้วยงานวิจัย  ก้าวไกลตามปรัชญา  ครองคุณค่าวิสัยทัศน์