คณะของคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้มีโอกาส ต้อนรับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  ( กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด ) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ( นายกสภามหาวิทยาลัย มหิดล ) และคณะ ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานของมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ประเทศไต้หวันมาแล้ว

และได้สนใจที่จะมาศึกษาดูงานทางด้านการศึกาที่ประเทศไทย ซึ่งมีที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เพียงแห่งเดียว และความสนใจเป็นพิเศษอยู่ 2 เรื่อง คืออนาคตของเยาวชนของชาติและของโลกที่นอกจะมีความรู้ในการพัฒนาประเทศแล้วยังต้องมีความรู้ที่จะดูแลผู้อื่นในสังคม และในประเทศ ซึ่งนักเรียนฉือจี้ที่มีทั้ง คุณธรรม วินัย ความอดทน และคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นคำขวัญของโรงเรียน ที่จะนำไปใช้พัฒนาและดูแลสังคมได้  และเรื่องที่ 2 คือเรื่องของจิตอาสาของนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งนักเรียนฉือจี้ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยติดตัว เป็น2 สิ่งที่สนใจมากเป็นพิเศษ ที่จะมาศึกษาและดูงาน จากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ที่จะนำไปพัฒนาเยาวชนในมูลนิธิสยามกัมมาจล ต่อไป